Kiểm tra điều kiện học phần

Hãy điền mã học phần vào ô nhập bên dưới

Điều kiện phụ thuộc giả định với toán tử /,!=

Hoạt động

Ngày cập nhật: 20/11/2022
Số học phần: 7192

- ver 1: Hiển thị tất cả các học phần bị phụ thuộc vào học phần quan tâm.
- ver 2: Tiếp tục lần theo vết để tạo thành nhánh cây đầy đủ các học phần bị phụ thuộc.
- ver 3: Hiển thị tên học phần, số tín chỉ, tín chỉ học phí, trọng số điểm cuối kì.
*Nếu không có đồ thị nào được hiển thị ra thì mã học phần không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Đồ thị dạng 1

Đồ thị dạng 2