SIoT

SOICT Internet of Thing

Chuẩn hóa và thống nhất hạng tầng phần cứng, phần mềm để dễ dàng xây dựng các hệ thống IoT và khai phá dữ liệu

Xây dựng bộ tiêu chuẩn và hạ tầng kết nối IoT để

Chuẩn hóa thiết bị IoT

Lưu trữ thông tin tập trung

Dễ hiệu chỉnh và mở rộng

Đã có sẵn một tài khoản mặc định

Tài khoản: sinno@soict.hust.edu.vn
Mật khẩu: 123456

Áp dụng cho các ví dụ trong mã nguồn git

SIoT Structure

MÔ HÌNH CHUNG

Các thiết bị nhúng được tích hợp bộ thư viện firmware SIoT Platform để chúng có thể kết nối với hệ thống đám mây SIoT Sphere nhanh chóng. SIoT Platform bao gồm 2 thành phần:

SIoT Platform 

Là bộ thư viện C tương thích Arduino cho phep tích hợp với bất cứ mã nguồn nào hiện có để bổ sung tính năng liên kết với đám mây.

SIoT Interface: các hàm giao diện để triệu gọi các dịch vụ từ đám mây SioT Sphere.

SIoT Core: các dịch vụ hạ tầng cơ bản cho thiết bị để khởi động, bảo trì, nạp mã nguòn từ xa và kết thúc hoạt động. 

SIoT Sphere

Là dịch vụ đám mây để lưu trữ tập trung mọi số liệu từ các thiết bị nhúng. Bao gồm:

Database: dữ liệu tập trung
Policies: qui chuẩn về các trường dữ liệu bắt buộc, ngầm định, cú pháp json…
API Generator: sinh các WebAPI dựa trên các trường dữ liệu do lập trình viên khai báo.
WebAPI: giao diện Restful kết nối với các thiết bị. 

THỰC HIỆN BỞI

Platform: https://github.com/LinhIThust/siotcore_sdk

Web client: https://gitlab.com/siot-sphere/client.
Web API: https://gitlab.com/siot-sphere/api.

Made with ‌

Website Design Program