4TECHGEEKS
eCert trong buổi Webinar về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tài sản sở hữu trí tuệ
Cuộc thi Global AI Challenge
Chuỗi hội thảo chia sẻ kiến thức từ các kỳ lân của VNG