eCert trong buổi Webinar về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tài sản sở hữu trí tuệ