TALKSHOW 4TECHGEEKS – BUỔI SỐ 1 – CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI Ở DỰ ÁN AI TRONG THỰC TẾ